PROGRAMY

 VODA - popis verze 5.53
 VODA - popis verze 5.53b
 VODA - popis verze 5.54

 VODA - popis verze 5.54d
 TISKY - popis tiskových nastavení
 Změna DPH při přechodu na rok 2008
 VODA - popis verze 5.55c
 VODA - popis verze 5.55e
 VODA - popis verze 5.55g
 VODA - popis verze 5.55i
 VODA - popis verze 5.55j

 VODA - popis verze 5.55k  
 VODA - popis poslední verze 5.6

 


Verze
5.53
          <Návrat na začátek stránky>
   má zaokrouhlování na padesátihaléře. Přepracovaný tisk pro laserové tiskárny a tisk zasílacích adres. Tento samorozbalovací archiv obsahuje mimo standardních souborů v adresáři EXE obsahuje i tiskový program pro tisk na laserových tiskárnách a OCR-B fonty pro tiskárny windows , které je potřeba nainstalovat.

CZ
Nová verze aplikace VODA především řeší úpravy ohledně DPH.
Soubory archivů byly rozšířeny nejen o údaj CZ, ale zároveň byly rozšířeny datové soubory o položky pro připravované nové možnosti programu. Je popsáno níže v tomto dokumentu.

Adresy
Zobrazení adres se změnilo tak, aby údaj CZ byl před údajem DIČo (A3), údaj CZ zapisujte pouze velkými písmeny. Údaj je zarovnán vpravo a při tisku s údajem DIČ tvoří jeden celek.
Zasílací adresa je nově součástí každé věty zápisu a musí být vyplněna i v situaci, kdy je totožná se základní adresou. Zasílací adresa je součástí tisku faktur, proto o tuto adresu byly rozšířeny a doplněny všechny databáze s adresou. Proto se zasílací adresa nabízí a je nutné ji vyplnit při pořizování nových záznamů adres.

Karta odečtu
Doplněn údaj „Paušál stočné“, tento údaj řeší kombinovaný odběr vody přes vodoměr a z vlastního zdroje. Kombinuje odečet vodného a paušál stočného do hodnoty paušálu. Ve chvíli překročení vodného nad hodnotu paušálu, změní se výpočet na standardní výpočet vodného a stočného. Tato funkce se zapíná údajem „Paušál stočné“, položka odpočet se použije na paušál stočného. Proto nelze souběžně kombinovat „Paušál stočné“ a „Odpočet“.
Reprodukce je doplněna o hodnotu paušál=1, tato hodnota je použita i pro paušál stočného.

Údaj „Cejch“ je změněn na čtyřmístný údaj pro rok (2004). Dále je k dispozici údaj velikost, výrobce, vlastník a údaj obchodní smlouva (Os je-li uzavřena A/N).
Údaj „GSM“ nahrazuje původní údaj „Psion“ a slouží obecně pro externí pořizování. Modul GSM je připraven pro pořizování odečtů v terénu přes mobil se zpětnou provázaností.
Pevná cena, slouží jako měsíční sazba vodného/stočného a o tuto částku je nastavena nižší cena za m3. Tento systém snižuje finanční sezonní výkyvy ve spotřebě. Reprodukce 3 je pro označení pevné ceny, údaj se nepořizuje, ale je součástí automatického výpočtu.

Zaokrouhlení faktur
Vlastní zaokrouhlení výsledné částky je na padesátihaléře. Tím je zabezpečeno, že nejsou cenové rozdíly. Celá faktura je v nižším daňovém pásmu (5% DPH).
Pro jednoduchost a z důvodu nemožnosti zamezení záměny tiskového formuláře je zaokrouhlení prováděno i na dokladech faktura pro bezhotovostní styk.

DPH
Vlastní výpočet DPH je „zespoda“ a výsledná částka je zaokrouhlena. Následuje přepočet DPH variantou „seshora“. Daňový základ „0“ se pro zaokrouhlení nepoužívá.

Tisk faktur a složenek
Mimo základního tisku na jehličkové tiskárny je možnost tisku na laserové tiskárny pomocí dodaného externího programu. Tisk složenek i upomínek na stránkové tiskárny laser s jazykem PCL5. Tisk složenek na tiskárnách laser je podmíněn instalací fontu písma OCR-B (součást dodávky ve FVSMT) a externího programu „Tiskfakt.exe“ (součást dodávky).
Nově je připravena verze v grafickém režimu a možnost elektronického odeslání tisku do tiskového centra České pošty, s.p., kde se provede tisk složenek a vlastní odeslání v obálkách zákazníkům do druhého dne.

Měsíc – Statistika
Pro výpočet průtoků vodovodních řadů je přidán do statistik export do souboru CSV, který je umístěn v adresáři VODA a následně je čitelný v aplikaci Excel. Vytvořený soubor používá jako oddělovač středník ( ; ) . Data jsou tvořena z fakturovaných hodnot.
Tisk opisu karet pro odečítače , výběr je stále nutné vyplňovat ve všech položkách, především odběrová řada. Řazení karet je podle řazení pro fakturaci „Změna řazení“.
Vodné/Stočné SKM1 – tyto sestavy řeší seznamy fakturovaných m3 po jednotlivých obcích a odběrech.
Měsíc – Archiv faktur
Zde je nově nabídka „Vytvoření HTML souboru“ pro odeslání dat (export) do tiskového střediska České pošty, s.p. která podle smlouvy složenky/faktury vytiskne, dá do obálek a následně rozešle zákazníkům. V rámci této smlouvy lze zasílat cíleně i letáky a zadní strana faktury může obsahovat různé statické informace v návaznosti na sektor či obec.

SALDO
Byly provedeny úpravy v modulu tisku složenek upomínek, v návaznosti na tisk na tiskárnách laser.
ARCHIV
Tisky statistik jsou upraveny tak aby nedocházelo k ořezání haléřů u součtu velkých položek. Úprava je provedena u všech sestav.
Byly provedeny úpravy v nastavení datumu u ročních statistik.

Kompilace
Jádro programu bylo optimalizováno pro Windows XP, byla nastavena lepší správa paměti.
S novým SP2 pro Windows XP můžou nastat problémy s nedostatkem paměti. Problém s nedostatkem paměti řeší upravený vzor autoexec.nt a config.nt, který je součástí diskety a který je i v adresáři \VODA\EXE\ . Uvedené soubory *.nt pro opravu v operačním systému ve Windows2000 a XP jsou v adresáři C:\WINDOWS\SYSTEM32\ . Stačí opravit jen ty řádky, které jsem označil popisem VODA.

Síťové nastavení
Je přepracována archivace při síťovém zpracování a některé nastavení je nastaveno individuelně podle uživatele, jedná se především o nastavení tisku LASER.

Přečíslování
Tato nabídka je v „Instal / Systémová údržba“ a umožňuje opravit hodnoty na kartě jako je Obec, Období a Číslo karty. První dvě nabídky jsou selektivní a opravují se jen jednotlivé karty. Pozor, nejdříve se musí karty načíst do pracovního prostoru a po uvedenou dobu nejsou karty k dispozici mimo této operace a na závěr se karty musí vrátit.
Poslední nabídka změní jen číslo obce, ale na všech kartách dané obce, není selektivní!

Reinstalace
Doporučuji provádět každou reinstalaci pod nesíťovým uživatelem a následně pod síťovými uživateli. Vlastní reinstalaci je nutné provést ještě v tomto účetním roce (2004). Reinstalace nemá vliv na uzávěrku, pouze předem proveďte archivaci na disketu nebo jiné médium a předem proveďte vytištění faktur, které byly pořízeny.

 
Verze 5.53b          <Návrat na začátek stránky>

Opakované odečty
Na kartě byla přepracována změna adresy F5, změnil se i formulář pro novou adresu. Dále byl přepracován algoritmus pro obnovu F8. Již nebude hlásit nedostatek paměti. Úpravy s pamětí se týkaly všech reprodukcí.

Založení Nové karty
Byl přepracován formulář pro založení nové karty a nové adresy.

Statistiky
Veškeré statistiky byly znovu přepracovány tak, aby nedocházelo k přetečení údaje a tím posunutí součtů mimo sestavu.

Archiv faktur
Výběr tisků faktur podle tiskopisu byl změněn tak, aby bylo jasné, co je původní tiskopis. Hledání je podle původního tiskopisu, ale tisk je podle zvolené nabídky. Znamená to, že pokud chceme tisknout složenku z původní faktury, zadáme volbu tisk složenky a v nabídce výběru zadáme jako původní tiskopis faktura.

Vlastní report
Byla vrácena volba „Tisk individuálních složenek“, pouze se musí ručně smazat původní soubor, který vám program vypíše.

Splátkový kalendář – vlastní report
Pro rozepsání existující faktury podle splátkového kalendáře je ve vlastním reportu nabídka vytvoření. Vytvoření složenky je z aktuálních dat a dva roky archivů (jako storno), pouze se změní hodnota pro složenku. Vytvoří se potřebné množství složenek na formulář A4.

KMENY
Modifikace již vytvořených faktur je porušením účetního zákona, proto byly jednotlivé nabídky zablokovány pro opravy.
Z důvodů oprav některých údajů, které nemají za následek změnu hodnot faktury, je v menu „KMENY“ nabídka „Další“, kde je možné tyto úpravy provést.

Tisk upomínek
Je doplněna volba tisků upomínek podle obcí (od-do), z důvodů jedné číselné řady. Dále byla přidána možnost tisku upomínek podle jednoho zadaného odběratele.

Nastavení fakturace
Tato nabídka je v menu „Instal“ a obsahuje podnabídku „Instalace faktur“. Tyto nabídky doznaly řadu změn. Byla přidána nabídka „HTML výstupy pro ČP“, kde se nastavuje cesta pro uložení vytvořeného souboru.
Adresa na faktuře – vlastní název firmy je rozšířen o další řádek názvu, jehož doplnění nemá vliv na licenční údaje. V případě potřeby změny názvu v obou řádcích, zdarma vytvořím nové licenční kódy.

Nastavení laser
Laser – nastavení tiskárny, tato nabídka je pro každého síťového uživatele individuální a tím umožňuje tisk na různé tiskárny.
Každá stanice má vlastní soubor pro nastavení a může využívat vlastní tiskárnu. Hodnota pro odsazení je rovna jednomu znaku a je možné používat i desetiny znaku. Pokud je tiskárna ve Windows uvedena jako přednastavená, stačí zadat jen znak „*“. Obdobně se zadává i cesta na soubor PRN. V případě problémů se údaj cesta vymaže a zadá se prázdná hodnota (i bez mezer). Program sám cestu vytvoří.

 
Verze 5.54          <Návrat na začátek stránky>
   Tato aktualizace obsahuje úpravy v odesílání do účetnictví, vytváření a tisk storen, věnuje se nastavení práv, úpravy v sítové komunikaci a především nové tisky označené jako HTML tisk. Jedná se o přípravu přechodu na prostředí Windows.

Práva přístupu
Jsou přepracována práva přístupu do menu programu VODA. Nově byla přidána skupina „1“, pro prohlížení managmentem. Přístup je do většiny nabídek, včetně přístupu na kartu, ale bez možnosti zápisu. Tento přístup umožňuje sledovat vlastní fakturaci, vytváření výsledných sestav a prohlížení karet bez možnosti práv zápisu.

Práva přístupu se zadávají v menu pro „Hesla“, viz nápověda F1. Tuto nabídku najdete v menu „Instal/Nastavení fakturace/Instalace/Hesla“. Po vstupu do seznamu uživatelů a hesel je první sloupec „Klíč“. Uvedená hodnota určuje práva přístupu jednotlivých uživatelů v aplikaci VODA.

Kódy klíčů přístupů jsou:

1 – prohlížení managmentem
2 – pomocník fakturace, jen základní nabídky bez uzávěrky
3 – pracovník fakturace, všechny potřebné přístupy (bez speciálních funkcí)
4 – účto, pouze nabídka saldo a odeslání do účetnictví
5 – evod, jen nabídka evidence vodoměrů
6 – nejvyšší úroveň projektu VODA


Odeslání do účetnictví
Deník účetnictví je doplněn o množství m3 za vodné a stočné a tím zajištění statistiky v účetnictví.

Statistika
Přidané roční statistiky vodného a stočného vyhodnocují spotřebu dle obce, m3 a vyhodnocení přípojek. Sestavy mají možnost volby obce od-do, období od-do, s volbou sektoru, klasifikace a rozsahu m3. Statistiky jsou doplněny pro všechny roky.

Opis sestavy pro odečítače
Sestavy jsou přepracované a řazení karet lze měnit volbou "Fakturace/změna řazení".

Externí komunikace
Je přepracovaný modul GSM komunikace.

Zasílací adresy
Doplněno do všech modulů, včetně archivů.

Rozšíření adresy
Byl přidán další adresní řádek do názvu Vaší firmy, tak aby název fakturující firmy mohl být dvouřádkový. Nový řádek je umístěn nad stávajícími řádky jako titul. Libovolný text lze doplnit v instalaci volbou "Adresa na faktuře". Následující druhý řádek je sice vázán na licenci, ale po dohodě lze bezplatně změnit a tím rozšířit název na dva adresní řádky.

Přečíslování a omezení karet
Byly provedeny drobné změny v modulu "Přečíslování" (Systémová údržba), je možné jak přečíslovat vlastní karty, tak přečíslování obce a oprava hodnoty obec na kartě. Během přečíslování karet jsou data pro ostatní práci zablokována.
Další nabídka "Omezení karet" provede kontrolu provázanosti databází s tím, že záznamy, které se nevztahují na konkrétní kartu, nebo na adresář, nebo na existující obec budou smazány.
 
Tisk u České pošty, s.p.
Je vytvořena volba odeslání posledního tisku do HTML souboru, který na základě smlouvy lze elektronicky odeslat a tisknout ve výpočetním středisku ČP. Následující den jsou složenky vytištěné, naobálkované a doručené adresátům. Nabídka je v "Měsíc/Archiv faktur" a vlastní nastavení v "Instalace faktur".

Formuláře tiskopisů
Nastavení tiskopisů pro složenky a faktury se změnilo na následující volby:
   "A" - složenka typu A s dvojnásobnou alonží (A4),
   "4" - faktura velikosti A4 (bez složenky),
   "3" - složenka typu A na tiskopis s poloviční alonží (2/3 z A4),
   " " -  nic jako HTML formulář jak pro složenky, tak pro faktury.


Tisk A LASER
   Formuláře A, 4 a 3 jsou původní formuláře, kterými lze tisknout znakově (DOS), tak pomocí programu "TiskFakt" tiskárnami definovanými ve Windows. Vlastní nastavení je v instalaci ve volbě "LASER - nastavení tiskárny", hodnoty posunu formuláře je ve znacích a přednastavenou tiskárnu ve Windows lze definovat zástupným znakem "*". Nastavení se objeví až po zapnutí volby "Tisk A Laser zapnou".

HTML
   Prázdný znak (mezera), je označení pro HTML tisky. Nastavení tiskárny je volba  "HTML - nastavení tiskárny". Tento tisk využívá program "WINPRINT.EXE" jehož parametrem jsou šablony tisku "FLAYOUT.TXT" pro tisk složenek a "FLAYOUT2.TXT" pro tisk faktur a soubor "FLOGO.bmp" jako logo. Potřebný soubor loga firmy je obrázek "FLOGO.bmp", je totožný s FLOGO-nic.bmp a dále je vzorově přiložen "FLOGO-Bene.bmp" jako vzorové logo pro VHS Benešov. Pokud si naskenujete vlastní logo a upravíte podle "FLOGO.bmp", získáte faktury v jejichž záhlaví bude naskenované Vaše firemní logo.
   Nový HTML tisk využívá výhody barevných tiskáren a obsahuje firemní logo. Tisknout lze i na síťových tiskárnách. Nastavení okrajů je v cm nastavitelné na dvě desetiny s možností využití záporných hodnot. Nedá se tisknou mimo podporovaný fyzický okraj tiskárny. Nabídka pro nastavení je v instalaci "HTML - nastavení tiskárny" a v této nabídce již musí být definovaná Windows tiskárna.

Grafický tisk z UFANDu
   Pro ostatní tisky z UFANDu (běžné sestavy) lze využít tiskový manager uvedený jako WinTisk. Výhodou tohoto nastavení je, že veškeré tisky jsou řešeny pouze přes instalované tiskárny Windows, to jest na tiskárnách, které nepodporují tisk z Linuxu a DOSu.  V adresáři s UFANDem je program "Tiskfakt.exe" a jeho nastavení v souboru "Tiskfakt.ini". UFAND vytváří soubor "printer2.txt" a "Tiskový manager" označen jako WinTisk převede tento soubor na "printer.txt", volá se program "Tiskfakt.exe", který upraví a  odešle tiskový soubor na libovolnou stránkovou tiskárnu Windows.

Pro jednodušší nastavení tisků je připravena stránka
TISKY na úvodní obrazovce. Obsahuje přednastavená řešení nastavení tiskárny.


 
Verze 5.54d          <Návrat na začátek stránky>
    Tato aktualizace obsahuje úpravy v odesílání do účetnictví, deník DPH obsahuje pouze jeden typ DPH. Nová verze 5.54d je připravena na změnu DPH od nového roku (9%). Byly provedeny úpravy u tisků, přidán tiskopis pro SIPO a drobné úpravy v menu programu, upraveny návody. Změna v číslování dávek.
    Základní změnou jsou nové funkce pro SIPO a oproti verzi 5.54c nelze zjistit uložené heslo pro odeslání. Heslo se zadává přes tabulátor a jsou zobrazované jen zástupné znaky (*).
    Druhou základní změnou je možnost vytvářet XML soubor faktur a byla přidána možnost odesílání dat v kódování Windows 1250.

Do vzorových spouštěcích souborů byl doplněn pod přepínač klávesnice příkaz lines:
        KB16 US
        mode con lines=25
 

Inkaso - SIPO
    Přidána možnost platby faktur přes SIPO. Systém SIPO funguje jako jeden z možností tisku, uživatel (žadatel) nahlásí své inkasní číslo, které se zadá do databáze uživatelů (adresář). Zadáním inkasního čísla do databáze uživatelů jsou karty odečtů kontrolovány a vyžadují provést změnu tiskopisu na tiskopis pro SIPO (3) podle zadání z adresáře uživatelů. Vlastní zpracování je totožné s ostatními tisky. Tisk tiskopisu "3" pro SIPO zajistí mimo vytvoření vlastního informačního dopisu i soubor pro odeslání do systému SIPO, do České pošty.
    Odesílání dat do systému SIPO je specifické, je vázáno na období zpracování. Odeslání dat musí proběhnout do 25. dne v měsíci, aby faktury byly součástí následujícího inkasního měsíce.
    Vlastní odeslání souboru s daty pro SIPO je zabezpečeno programem "crypta" který musí být na disku C:\ a v rámci adresáře "crypta" musí být vytvořen adresář "voda", kam program předává data ke zpracování. Zakódovaná data jsou přes internet předány ke zpracování do České pošty.
    Firma která požaduje využívat systém SIPO musí uzavřít smlouvu s Českou poštou a následně se stane podavatelem systému SIPO. Podavateli bude českou poštou přiděleno identifikační číslo podavatele, předán jedinečný certifikát pro program "crypta" a příslušné heslo pro zpracování. Odkaz ČP ZDE.

XML výstup do účetnictví Pohoda
    Pro účetnictví "Pohoda" byla přidána možnost vytvářet XML soubor v kódování Windows 1250. Číslování dávek odeslaných dat do účetnictví se změnilo z měsíčního cyklu na roční, to znamená, že číslo dávka se nuluje pouze u roční uzávěrky. V souvislosti s úpravy algoritmu odeslání do účetnictví byl změněn způsob tvorby deníku DPH, obsahuje pouze jednu daň.
    XML soubor je obecný soubor který lze následně zpracovat jakýmkoliv programem, popis dat je součástí XML souboru. Vytvořený soubor voda.xml lze v rámci intranetu ukládat kamkoliv, zadání je v nastavení odeslání dat do účetnictví.
    Převod do kódové stránky je oddělen od formátu dat a proto lze formát dat a kódovou stránku libovolně kombinovat.
    Výstup do účetnictví "Pohoda" je nutné nastavit v menu aplikace VODA v nabídce Instal/Nastavení fakturace Instalace faktur/Výstup do účetnictví. V otevřené nabídce "Účetnictví" je nutné vybrat a následně potvrdit volbu "Kód Win 1250" a "Účetnictví Pohoda XML", následně se uvedené nastavení zobrazí v bílém poli pod menu.
    Tímto zaniká volba "Účetnictví Compaq" a v případě nezadání jiného volby v nabídce "Saldo" bude chybět příslušné menu pro účetnictví.


 
Změna DPH při přechodu na rok 2008          <Návrat na začátek stránky>
    Za předpokladu, že se provede stopstav vodoměrů k 31.12.2007, že veškerá plnění za rok 2007 budou fakturována do konce daňového období 2007, to je maximálně do 20.1.2008, tak se při uzávěrce roku provede jen změna nastavení sazby DPH v aplikaci VODA. Jiné úkony nejsou nutné.

    Změna DPH se provede dle data zdanitelného plnění, to je v rámci uzávěrky do 20.1.2008.
V aplikaci VODA se změna provede v nabídce "Instal/Nastavení fakturace/ Instalace faktur/Číslo Faktury, tiskopis, účet".

POZOR:
     Dle nového rozhodnutí MF z pátku 7.12. se procenticky řeší období plnění které je z části v roce 2007 a z části v roce 2008.

    Rozhodnutí MF v PDF souboru zde.

    Ten kdo potřebuje v roce 2008 vystavovat faktury s částí plnění pro rok 2007, dejte mi vědět. Připravuji jednorázový program, který místo procentické změny ceny bude současně procentická změna DPH.

     HTML tisky byly upraveny tak, aby mohli zobrazovat obě daně v rámci jedné faktury podle data plnění.
 

 
Verze 5.55c          <Návrat na začátek stránky>
     Základem této verze je změna zaokrouhlení na celé koruny ve všech částech programu. Pouze storno celé faktury je na částku v původní hodnotě. Zaokrouhlení je sestaveno jak pro složenky tak pro faktury pro platby v hotovosti, ale platby převodem z účtu je možný nadále až na haléře. Součástí opravy jsou i opravy výstupů do účetnictví (předpis POHODA).

     Součástí této verze je i změna tiskových formulářů s doplněním podpisu a upravenou grafikou. Soubor fpodpis.bmp ze složky EXE je soubor s podpisem, v programu je nyní prázdný soubor a podle vzoru lze vytvořit předlohu podpisu. Provedení skenování razítka s podpisem a podobně.

     Součástí adresáře jsou i položky telefon a mobil a rozšířen modul archivace o další soubory.
Nově je možné archivovat i na USB média jako na disketu, pokud je USB disk pod písmenem "B:\" tak dojde k rychlému formátování (výmaz), ale nevytváří se pokračující diskety, předpokládá se pouze jeden USB disk s dostatečnou kapacitou.

     Tiskové sestavy pro odečítače jsou řazeny podle nastaveného třídění ve volbě "změna řazení". Tisk jako HTML je možné i na síťové tiskárně, podle vzoru formátu nastavení. V případě potřeby je možné HTML dokument otočit o 180 stupňů.

     Pro kontrolu instalace na síti, byla doplněn volba "Instal / Kontrola instalace", která provede kontrolu katalogu a nastavení archivace. Do adresáře ZIP a při archivaci na HD jsou nově zahrnuty loňské a předloňské faktury.
 

 
Verze 5.55e          <Návrat na začátek stránky>
     Tento popis se vztahuje na verzi 5.55d a verze 5.55e. Základem této verze je změna zaokrouhlení DPH na celé koruny, podle nového zákona o DPH.
     Doplněn telefonní kontakt v rámci adresáře, v rámci archivace je přidán archiv loňských faktur (pro storna). Přepracovaná archivace na disk "B", je upravena pro archivaci na USB disky, to znamená že se provádí formátování, ale vše se nahrává na toto jediné zařízení. Neprovádí se kontrola velikosti volného místa.
     Přepracované formuláře tisků, jako zvýraznění data splatnosti, zalamování textů a doplněn prostor pro rozšířený název zákazníka (viz volba tisky). V adresáři lze doplnit pokračující (rozšířený) název.
     Je změněna funkce aktualizace programu, především ve vztahu na síťový provoz, kdy je vždy vynucena aktualizace katalogu u jednotlivých profilů.

   Dne 14.2.2009 byl opraven instalační program, kdy pro některé instalace se musela přenastavit cesta pro HTML tisk. Nastavení je v nabídce instalace faktur ve volbě "HTML výstup pro ČP".
   Druhý problém byla záměna tiskových formulářů, které nebyly ve formátu Win1250. Stačí zaměnit všechny tři soubory FLAYOUT.TXT za nové.
 

Verze 5.55g          <Návrat na začátek stránky>
     Základem verze 5.55f  a 5.55g je příprava ke změně DPH, statistika faktur a zasílací adresa upomínek.

 Verze 5.55i          <Návrat na začátek stránky>
     Základem této verze je úprava DPH v archivech a stornech. Verze 5.55h řeší dvě sazby DPH a problémy s pamětí.

Verze 5.55j          <Návrat na začátek stránky>
     Základem verze 5.55j je oprava smluv, to je vytváření ne podle adresáře, ale podle karet. Zde je pracováno i s objektem umístění.

Verze 5.55k          <Návrat na začátek stránky>
     Základem této verze 2011 je úprava tisků podle novely zákona o DPH, mimo původního čísla faktury u storna je i uvedené datum předchozí fakturace.
    Úprava délky tiskové stránky u faktur a Inkasa.
   Důležitou změnou je změna exportního souboru, do účetnictví, údaj "NazDodav" a "NazDodavII" je zvětšen na 50 znaků. Důvodem je přenos kompletní adresy. Prosím uvědomte i dodavatele účetnictví.

Verze 5.6          <Návrat na začátek stránky>
     Verze 5.6  z 28.10.2011 mění všechny datové struktury, jedná se o kmeny, měsíční soubory a vlastní archiv faktur.
Důvodem je především rozšíření údaje číslo vodoměru na 10 pozic, ukládání původní hodnoty DPH rozšířené na 0,5% a přidání potřebných položek pro připravované zálohy.
    Tato verze má přepracovaný postup přechodu na nové DPH, kdy je možné zadat hodnotu procenta na jedno desetinné místo, v "Instalace faktur/číslo Faktury..." (číselník FAKT). Změnit DPH k jakémukoliv měsíci a současně lze provádět procentický výpočet podílu DPH, případně i společně se změnou ceny přes reprodukci "2". Dále lze zvolit i datum do kterého se bude provádět procentický poměr daní. Vlastní dvojí výpočet DPH je standardně vypnutý a je nutné ho samostatně povolit A/N společně s vyplněním datumů.
    Byl přepracován výpočet daně pro storno a dobropis, opraven náhodný jednokorunový rozdíl.
!!! Upozorňuji, že pro přechodu na nový rok je vždy nutné opravit hodnotu pro DPH a číslo Faktury pro nové období !!!
Verze 5.60c doplňuje menu v saldu, zpřesňuje výpočet ve stornách v návaznosti na dvě daně a mění menu pro archivační výstupy.

          <Návrat na začátek stránky>

Ing. Vladislav Zima