VODA
Dokumenty ke stažení

 
Dokumenty ke stažení:  Návod VODA   v podobě  DOC  a  PDF  =  aktualizovaný návod
                                            Projekt VODA v podobě  DOC  a  PDF  =  popis projektu
  Program VODA obsahuje:  

         Program je  plně interaktivní.  Kdykoliv je  možné získat všechny  rozbory.  Zpracování  je průběžné, včetně průběžného  předávání  dat  do saldokonta Vašeho účetnictví.  Tisky a upomínky ve VODĚ na tiskopisy "A" a nově i elektronické odeslání. Saldo lze provádět i v  úloze VODA – odděleně od účetnictví. Součástí programu  jsou moduly pro přecenění, změnu čísla obce, změna adresy/adresáta s promítnutím  na karty a do archivu, vyřazení adres bez návaznosti na karty a načtení dat z jiných aplikací. Součástí úlohy je evidence vodoměrů s propojením na fakturaci a databáze  HOSPODÁŘSKÉ SMLOUVY - tvorba, vyhodnocení a tisk.  Aplikace je síťová a lze ji provozovat i bez sítě na vzdálených počítačích (střediska).  Archiv faktur obsahuje i informace o vodoměru v době fakturace, jako je typ a vlastník.

         Ke každému heslu se přiřadí práva přístupu. Podle kódu přístupu jednotlivých obsluh (dáno heslem), se zobrazí jednotlivé nabídky.

         Přímé spuštění nabídky EVOD, Saldo a Hospodářské smlouvy je přes kódy přístupu. Zadáním hesla se lze nastavit rovnou do příslušné nabídky a pracovník nemůže zasahovat do jiné části programu.

 

Základní nabídková lišta obsahuje podnabídky, pohyb je šipkama.

Fakturace :
   Opakované odečty          - vlastní práce
   Změna řazení                - jinak třídí a vyhledává
   obnova Vymazaných        - vrátí smazané karty
   založení Nové                 - jen založí, bez fakturace
   Storno , dobropisy          - jen účetní operace
   Psion komunikace           - pokud existuje nahradí opakované

Měsíc :
   Tisky faktur                  - tvorba faktur
   Statistika                      - měsíční tisky
   Archiv faktur                 - tisky faktur z archivu
   U Z Á V Ě R K A             - přechod na nový měsíc
   vlastní REPORT               - individuelní tisky,  A-V ostatní

Kmeny :
   Adresář                        - práce s adresami
   K M E N Y                     - kmenové soubory
   Evidence vodoměrů         - modul pro evidenci vodoměrů
   Smlouvy                        - modul pro evidenci smluv

Saldo :
   Upomínky                     - vyhodnocení a tisk upomínek
   účto – Odeslání               - odeslání do salda
   Příjem z účta                - příjem z externího salda
   Příjem salda z podř.PC    - příjem interního salda z podřízeného PC
   Edit / fakt.                   - saldokontní soubor dle faktur
   Edit / jméno                 - saldokontní soubor dle jména
   Archiv úhrad, vyřazení     - pro interní saldo

Archiv:
   K M E N Y                     - roční tisky statistik
   Archivace – pkzip - archivace jako u ukončení
   Formátování disket         - úplné
   Obnova dat – pkunzip      - jen u vyššího práva přístupu

Instal:
  
Instalace FVS                 - základní moduly instalace
   Licence                         - zápis a oprava licence
   Síť Instalace                  - tvorba pracovních souborů
   SALDO Instalace             - instalace pro saldo
   Text upomínky faktur     - instalace pro upomínky
   Systémová údržba - nabídky pro správce
        Datum a čas
        Omezení karet
        Pomocné programy
        Reinstalace               - nová instalace z aplikace

 

Většina práce se odehrává v nabídce opakované odečty, kde se odehrává veškeré pořizování dat včetně paušálů.

Pro zvýšení přehlednosti dat a pro jednodušší práci se provede výběr období, obec a odběrová řada (od které karty pracovat). Program zobrazí přehled karet a nastaví se na první nezpracovanou kartu.  Zpracované karty jsou označeny čtverečkem.

 

Práce s výběrem je co nejjednodušší : Enter pro výběr a práci,
   
                                                ESC pro návrat bez zápisu,
   
                                                TAB pro alternativní volbu.

Pro jednoduchost práce s programem je výběr a pohyb možný nejen myší, ale i šipkami, klávesy  pro pohyb o stránku a F3-hledat.

Klávesa Enter rozevře kartu a nastaví ji pro zápis množství a způsob zpracování (reprodukci). Údaj reprodukce udává typ výpočtu. Pro jednoduchost je na každém údaji kontextová nápověda která se vyvolá klávesy  (Ctrl F1) .

Pro ukázku je znázorněn příklad jedné kontroly programu, bylo zadáno větší množství než je nastavené minimální množství.

         Jedna z novinek je pevná cena, jako část ceny za odebrané množství m3. Výpočet je sazba za měsíc násobena počtem měsíců fakturace. Další možnost je (F3) jednorázové zadání cílové částky a počet měsíců.

         V současné době jsou změněny formuláře na složenky "A", s možností tisku na stránkové tiskárně (Laser).  Tiskový soubor je převáděn na formát tisku z Windows s použitím OCR-B fontů.

         Samozřejmostí je možnost změnit zadání počátečního a koncového datumu, měnit kterýkoliv údaj předpisu karty při fakturaci. Součástí jednoho zápisu lze provádět dělenou spotřebu, výměna vodoměru, přecenění v rámci fakturačního cyklu se zadáním poměru cen, odskok z karty do ceníku a změna hodnoty pro nabízení. 

Každá karta má vlastní částky vodného a stočného, odpočet a procento dělené spotřeby.

         Ukázka fakturace s výměnou vodoměru. 

         Klávesou TAB lze zobrazit celou historii karty, výměny, dělenou spotřebu a nově i sazbu za nájem vodoměru. Zobrazí i množství a částku bez DPH, řádky faktury.

 

Nájem za vodoměr kompenzuje výkyvy ve spotřebě, zvýhodňuje větší odběratele, řeší problém chatařů a odběratelů s náhradním vodním zdrojem. Omezení výkyvů ve fakturaci zajišťuje větší finanční jistotu plateb. 
         Nově je možnost tisku paušálů bez zobrazení  m3 ,  důvodem je zákon o odpadech a potřeba tisku faktur podle roční smlouvy.

UZÁVĚRKA -  vlastní uzávěrka, přechod na nový měsíc a příjem dat z podřízených PC před přechodem na nové období. Je zde i test zpracování.  Zařadí faktury do nápočtu faktur, vynuluje údaj zpracováno a v souboru vyřazené smaže karty starší jednoho roku. Před uzávěrkou, po tisku výstupů, se provede odeslání dat do saldokonta a součástí uzávěrky je i archivace dat.  Tisky výstupů a opisy faktur lze tisknout i z ročních nápočtů.  U síťového zpracování (sdílené soubory a jedna číselná řada faktur) je i možnost pořizovat karty pro následující měsíc.

 

Účetnictví, převod
Komunikace s účetnictvím je vlastní napojení na účetní saldo. Odeslání dat , načtení z účetnictví a vystavení upomínek.  Odeslání do účetnictví a načtení salda lze provádět průběžně, vícekrát během fakturačního měsíce.

Učto odeslání  = vlastní vytvoření diskety SALDO_VODA1 ,  nahraje pouze chybějící věty. Nahrávky  se provádějí průběžně celý měsíc.
          ! Při přechodu na nový měsíc musí být provedeno !!!
            = Instalace = nadefinování účtů a účetního dokladu.
            = Způsob úhrady = přidělení příznaku dle rozmezí faktur.
            = Faktury a věty EDIT = prohlížení odeslané nahrávky.

         Program je síťový a sám si vygeneruje spouštěcí soubory. Program a data jsou na sdíleném disku a pracovní soubory mohou být na lokálním nebo též na sdíleném disku.  Síťové zpracování předpokládá síťový přístup všech uživatelů a jednotlivá připojení mají různé  LANNODE, číslo stanice.  Každá stanice má definované vlastní nastavení ve spouštěcím souboru.  Je nutné používat síťový UFAND který je licencován.

         Podrobné měsíční statistiky jsou k dispozici stále v archivech, pro saldo jsou používány tři soubory - aktuelní měsíc, roční nápočet a loňský nápočet.

Výběr kmenových dat. Počet archivů roků  je dán pouze velikostí disku.

         Součástí aplikace je EVIDENCE VODOMĚRŮ, samostatná databáze,kterou lze propojit s karty fakturace a  výměny ve fakturaci může kontrolovat vodoměry.

Psion -          komunikace s PSIONEM - automatické pořizování přes přenosné  zařízení. PSION je přenosný počítač obvykle s podsvíceným  displejem, stavěný do prostředí -20°C, proti stříkající vodě a nárazu.  Odečítač má s sebou nahraná data a u zákazníka je může opravit, vždy setříděná podle potřeby (dle karet, nebo trasy pochůzky).

Následné zpracování na PC je pouze přehrání a odsouhlasení dat, případně doplnění o údaje neznalé při odečtu a následné tisky. Odpadá přepisování dat, a tím se sníží chybovost a je možnost kontroly dat u zákazníka. Práce s PSIONem je možná po doplnění komunikačním programem a pořízením zařízení PSION HC100.

         Veškeré nastavení programu je v nabídce INSTAL , katalog obcí, ceník pro nabízení levné a drahé ceny vodného a stočného. Nastavení výstupů, způsob komunikace s účetnictvím.

Program pro jednoduchost využívá číselné zkratky, proto následující řádky popíší jejich tvorbu.  Vlastní program při práci je nabízí s plným příslušným textem.

Odečty :       zpracování karet, je nutné zadat podmnožinu:
                  
Obec, Kód období, Odběrová řada.

Odběr -       vlastní číslo karty, jedinečné v obci. Číslo je maximálně sedmiciferné a první tři cifry tvoří odběrovou řadu. Odběrová řada tvoří skupinu v rámci jedné odečítací knížky, jeden šanon.

 

   7654321 - celé číslo odběru
  •—
+—  - odběrová řada = 765
         •——  - vlastní odběr  = 4321

   Obec - jeho sestavení má vliv na statistiku.
   1 2 3 4 5
   •—•—•—•
       •—
—+—skupina obcí, např. společný vodovod ...   1
           •—+— vlastní číslo obce, ve všech statistikách , 234
               |    vystupuje jako  samostatné vlastní číslo obce.
               •— nižší členění v rámci obce, jako PAUŠÁL a DEŠTNÉ (5).

 

Číslo odběratele - návaznost na soubor adres, KMADR. (Nejlépe DIČo a IČO)
                 jedinečné číslo spolu s doplňkem má návaznost na
                 databázi adres.
Číslo odběratele je IČO, DIČo, RodnéČíslo, nebo interní pořadové číslo, jedinečné číslo s doplňkem v rámci celé databáze adres.  Neuvážené zásahy a změny mohou vést ke ztrátě provázanosti v databázi, především k archivu faktur.

Období - vymezení skupiny karet se spol. četností zpracování.
      10 měsíční
      20 dvouměsíční  21-první měsíc v období
      30 čtvrtletní  31-první měsíc v období
      40 pololetní  41-první pololetí v období
      50 roční
      70 deštné (dávejte do paušálu s obdobím do 59)
      80 chybné - odečítá se neznámý vodoměr ?  (stav se zvedá)

 

??     Sektor, tiskopis
||
•+——— Sektor:   1 - velkoodběr, drahá voda
 |               3 - maloodběr, dotovaná voda, byty
 •——— Tiskopis:     1 - faktura malá a velká
                            (2)  velká 2 se vypočítává z počtu faktur.

                            5 - složenka s fakturou "A"

Příklad: 35=domácnost+složenka, 11=velkoodběr+faktura.

Klasifikace  =  1 byty, dotovaná voda
                     2 dotovaná voda pro nebytové objekty
                     3 zemědělství
                     5 průmysl
                     7 ostatní
                     9 vlastní voda - nefakturuje se.

 Tento údaj slouží pro další statistiku, údaje 4,6,8 jsou k
 dispozici pro drahou vodu, podle tohoto údaje se nabízí i cena.

Reprodukce = 0 běžné zpracování
                     2 přecenění ve fakturačním období, zadá se % staré ceny
                     4 čeká, odečítat se bude příště, málo m3
                     5 oprava stavu bez fakturace (založení)
                     6 výměna vodoměru a přetočení (9999..)
                     8 zrušení karty

 

Přecenění - slouží ke změně ceny, a to před novým obdobím, nebo v rámci fakturačního období období (Reprodukce 2). Vlastní práce s cenou je v nabídce Instalace FVS. Program umožňuje zadávat individuelní ceny a individuelně přeceňovat. Reprodukce 2 umožňuje změnu ceny při fakturaci, kdy část je ve staré ceně a část v ceně nové.  

Dělená spotřeba : slouží k rozdělení naměřené spotřeby do různých cenových oblastí, základní objem je oceněný cenou základní a zbývající část cenou doplňkovou. Dělení spotřeby je ve dvou typech - Odpočet a Procento.    Obě hodnoty lze kombinovat.

Odpočet - odečtené m3 ze základního odečtu, tyto m3 se ocení cenou 2, cenou doplňkovou a jsou součástí faktury. Odpočet zajistí fakturaci smluvně stanovené hodnoty v jiné ceně (cena2)  a zbytek naměřené hodnoty je v ceně základní. 

Procento - m3 základního odečtu, tyto se ocení cenou základní a cenou doplňkovou se ocení zbývající m3. Pokud není % vyjádřeno, platí 100%  (0=100%). Zaokrouhlení je ve prospěch základní ceny. Procenta zajistí poměrné procentické rozdělení naměřené hodnoty na dvě cenové hladiny. 
Vzor složenky s dopsaným řetězcem v názvu firmy PDF soubor.


Bližší informace o programu, finanční podmínky, doplňkové služby  a  způsob napojení na Vaše účetnictví  podá autor.  Tel: 724 322 578 ,  nebo  323 665 410 .

 
Ing. Zima